FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

 • नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • चौतर्फि साध सधियाराहरुको सर्जमिन मुचुल्का नगरपालिकाको रोहोवरमा
 • नगरपालिकाको सिफारिस 
 • पासपोर्ट साइजको फोटो 
 • रु.१० को टिकट
 • अनुमति लिनु पर्ने उधोगको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस
 • मालपोत,नगरपालिका कार्यालयमा कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

         मृत्युदर्ता हुने स्थान: वडा कार्यालय

 • मृतकको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • परिवारको आधिकारिक व्यक्ति(सूचक)को नागरिकता प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • पासपोर्ट साइजको फोटो(२ प्रति)
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनि पुर्जा(लालपुर्जा)को  प्रतिलिपि
 • कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित नक्सा
 • चालु आ.व सम्मको सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनीको पासपोर्ट साइजको फोटो