FAQs Complain Problems

Social Security

Post date Document
आर्थिक वर्ष २०७९,८० को लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीको सूची Tuesday, November 22, 2022 - 10:27 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९,८० को लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीको सूची.pdf
चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Thursday, July 14, 2022 - 11:30 PDF icon चौथो त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Monday, April 11, 2022 - 11:45 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Sunday, October 17, 2021 - 11:15 PDF icon प्रथम त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Wednesday, January 13, 2021 - 12:36 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक २०७८,७९.pdf