FAQs Complain Problems

मृत्युदर्ताको लागि आवश्यक कागजपत्र

         मृत्युदर्ता हुने स्थान: वडा कार्यालय

  • मृतकको नागरिकता प्रमाण पत्र
  • परिवारको आधिकारिक व्यक्ति(सूचक)को नागरिकता प्रतिलिपि