FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीको सूची Tuesday, September 19, 2023 - 11:16 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीको सूची.pdf
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Wednesday, January 13, 2021 - 12:36 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९,८० को लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीको सूची Tuesday, November 22, 2022 - 10:27 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९,८० को लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीको सूची.pdf
प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Sunday, October 17, 2021 - 11:15 PDF icon प्रथम त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७९,८० Monday, January 9, 2023 - 13:43 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आ व २०७९,८०.pdf
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Monday, April 11, 2022 - 11:45 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७९/८० Sunday, April 9, 2023 - 14:11 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आ व २०७९,८०.pdf
चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७८,७९ Thursday, July 14, 2022 - 11:30 PDF icon चौथो त्रैमासिक २०७८,७९.pdf
चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७९/८० Monday, July 10, 2023 - 15:14 PDF icon चौथो त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आ व २०७९,८०.pdf
प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आर्थिक वर्ष २०७९/०८० Monday, October 10, 2022 - 12:37 PDF icon प्रथम त्रैमासिक सा सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूची आ व २०७९।८०.pdf