FAQs Complain Problems

नक्सा नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन पेस भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निवेदन फारम रु.५००
आवश्यक कागजातहरु: 

●  निवेदन (कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने) ।          

● नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

● रजीषट्रेसन पारित भएको लिखतको फोटोकपी ।                

● साविक नक्सा पासको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।                        

● एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।                                  

● जग्गा धनी प्रमाणपुर्जी प्रतिलिपि ।