FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि । 06/23/2019 - 11:36 PDF icon 14 भानु नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवीधि २०७५.pdf
भानु नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७८ 04/19/2022 - 13:50 PDF icon भानु नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७८.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका । 07/07/2020 - 13:33 PDF icon 8 स्थानिय तहमा स्वास्थ्य स‌स्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण सम्वन्धि निर्देशिका २०७६.pdf
भानु नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली । 11/27/2019 - 12:44 PDF icon भानु नगरपालीका बैठक संचालन कार्यविधि 3.pdf
जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यबस्थापन 08/27/2018 - 13:26 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण niyam no 8.pdf
भानु नगरपालिका वातावरण संरक्षण नियमावली,२०७७ 07/09/2021 - 10:38 PDF icon 2 वातावरण नियमावलि २०७७.pdf
कृषि विकास शाखाबाट अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यविधि । 07/07/2020 - 13:30 PDF icon 4 कृषि विकास शाखाबाट अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यविधि २०७६.pdf
योजना तर्जुमा कार्यविधि । 06/23/2019 - 11:37 PDF icon 1 भानु नगरपालिकाकेा येाजना तर्जुमा कार्यविधि 2076.pdf
स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि २०७९ 09/29/2022 - 11:40 PDF icon स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
लेखा समितिको कार्य संचालन नियमावली । 07/07/2020 - 13:34 PDF icon 9 लेखा सिमितकेा कार्य सञ्चालन नियमावली 2076.pdf

Pages