FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भानु नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगीको नजिता प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

भानु नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगी पद ९ (नौ) छनौट गर्न  मिति २०७५/०१/१५ गते लिइएको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित ६२ (वैसट्ठी जना) परीक्षार्थीहरु मध्ये निम्न परीक्षार्थी छनौट र वैकल्पिक सूचीमा परेकोले प्राप्त गरेको कूल अकं अनुसारको योग्यता सूची प्रकाशित गरेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । साथै छनौट भएका

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयलाई आवश्यक रहेको निम्न पदहरुमा बिभिन्न मितिमा गरिएको विज्ञापन अनुसार पर्न आएका दरखास्तवालाहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको मिति, समय र स्थान निम्नानुसारको तालिका बमोजिम तोकिएको छ।

ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरको परीक्षाफल प्रकाशित

भानु नगरपालिको ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर छनौट गर्न मिति २०७४।१२।२८ गते अन्तर्वाता परीक्षामा सम्मिलित परिक्षार्थी मध्ये निम्न लिखित परीक्षार्थी छनौट र वैकल्पिक सूचिमा परेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

तलको PDF लिंकमा हेर्नु होला।

ईन्जिनियर तथा सव-ईन्जिनियरको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

भानु नगरपालिकाको ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर पदमा मिति २०७४/११/२४ गते गरिएको खुला बिज्ञापनको लिखित परिक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरु मध्ये निम्न परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएकोले सुचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा अन्तर्वार्ताका लागि सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सहित उपस्थ

ईन्जिनियर र सव - ईन्जिनियरको परीक्षा तालिका

भानु नगरपालिका कार्यालयको मिति २०७४/११/२४ गते कारोवार दैनिक पत्रीकामा प्रकाशित कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना बमोजिम निम्न पदको लिखित परीक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी तालिका निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ।

संघिय संरचना पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा रकमान्तर गरिएको रकमको खर्च विवरण

आ. व. ०७३-०७४ को संघिय संरचना पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रलयबाट प्राप्त रु १,००,००,००।०० को खर्च र मौज्दातको विवरण:-

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

यस कार्यालयको मिति २०७४/०९/०५  गतेको निर्णयानुसार तपशिल बमोजिमको योग्यता, अनुभव भएका नेपाली नागरिकलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र तपशिलमा माग भए बमोजिमका कागजात सहित निवेदन गर्न सूचना गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

विवरण भरेर पठाउने बारे

भानु नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरुले फाराम (PDF) मा सम्लग्न विवरण यथाशिघ्र भरेर भानु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध छ।

खरीद कार्यको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानकोे संसोधित सुचना ।

मिति २०७५।०६।०२ को कारोबार  राष्ट्रिय  दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित यस भानु नगरपालिकामा मेशिनरी औजार (कम्प्युटर, ब्याट्री, युपिएस तथा प्रिन्टर) खरिद कार्य सम्बन्धी (सूचना नं.

Pages